ΘΕΜΑ
Δίνεται η παρακάτω αριθμητική πρόοδος (αν) :
α1 = ημ3x , α2 = – ημx/2 , α3 = – 2ημ2x – 2συν2x
Β 1. Να υπολογίσετε την τιμή του x.

Β 2. Να υπολογίσετε τον όρο της παραπάνω αριθμητικής
προόδου (αν) που είναι ίσος με (-25)/2 .

Β 3. Μεταξύ των όρων α1 και α2 παρεμβάλλουμε άλλους 6
αριθμούς έτσι ώστε να αποτελούν διαδοχικούς όρους
αριθμητικής προόδου (βν) . Να υπολογίσετε τους
όρους αυτούς.

Β 4. Να υπολογίσετε το ελάχιστο πλήθος των όρων της
αριθμητικής προόδου (βν) που απαιτούνται ώστε το
άθροισμά τους να μην ξεπερνά το 2.

Read More